FAQs Complain Problems

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :

  • निवेदन
  • दरखास्त फाराम
  • नागरिकताको प्रतिलिपि
  • न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपि
  • २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

दरखास्त दिने स्थान : गौमुल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय घट्मुना बाजुरा

दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७७।०६।२९ गते कार्यालय समय भित्र ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: