FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

उपभोक्ता समितिको खाता खोल्नको लागी वडामा उपभोक्ताहरुको भेला गराइ

भेलाको निर्णयबाट समिति गठन गर्ने र उक्त निर्णयको प्रतिलिपी र वडाको सिफारिस

लिइ गाउँपालिका बाट सिफारिस लिइ खाता खोल्न सकिन्छ ।